تولد

کرستین بوبن:

 

 

 

"برای آنکه کمی ، حتی اگر شده کمی زندگی کرد ، دو تولد لازم است:

تولد جسم و سپس نولد روح .

هر دو تولد مانند کنده شدن هستند .

تولد اول بدن را به این دنیا می افکند و تولد دوم روح را به آسمان می فرستد .

تولد دوم من زمانی بود که تو را دیدم."

 

/ 0 نظر / 2 بازدید