انواع صنایع در قرآن

صنعت سد سازی در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره کهف آیه 94 

صنعت کشتی سازی در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره هود آیه 37 تا 38

صنعت ساختمان سازی در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره ص آیه 37

صنعت زره سازی در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره سبا آیه11

صنعت معماری در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره سبا آیه 13

صنعت مجسمه سازی در کدام سوره و آیه قرآن آمده است ؟ سوره سبا آیه 13


 

/ 0 نظر / 10 بازدید