کودکی شبنم

 خوشا به حالت ای روستایی

چه شاد و خرم چه باصفایی

در شهر ما نیست جز داد و فریاد

خوشا به حالت که هستی آزاد

در شهر ما نیست جز دود ماشین

دلم گرفته از آن و از این

ای کاش من هم پرنده بودم

با شادمانی پر می گشودم

می رفتم از شهر به روستایی

آنجا که دارد آب و هوایی

 

/ 0 نظر / 64 بازدید