نگاه

بگردم دور تو، دور نگاهت، دور باطل ها
مرا دیوانه می خوانند، امثال تو عاقل ها
مرا از دور میبینی، خودت را میکشی آن سو
بیا یک بار دیگر هم شبیه آن "اوایل ها"...
و من معنی بعضی شعر ها را دیر می فهمم
"که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها"

/ 0 نظر / 10 بازدید