مدیونم

به آنهایی که عاشق شان نیستم، خیلی مدیونم

احساس آسودگی خاطر میکنم

وقتی میبینم کس دیگری، به آنها بیشتر نیاز دارد

شادم از اینکه

خوابشان را پریشان نمیکنم

آرامشی که با آنها احساس میکنم

آزادی یی که با آنها دارم

عشق، نه میتواند بدهد، نه بگیرد

 

"ویسواوا شیمبورسکا - هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد"

 

/ 0 نظر / 17 بازدید