شادباش نوروز

و بر آمد بهاری دیگر 
مست و زیبا و فریبا، چون دوست 
سبدی پیدا کن، 
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست 
همره باد بهاری بفرست: 
پیک نوروزی و شادی بر دوست!

"نوروز باستانی بر شما خجسته باد."

 

"شبنم محمدی"

/ 0 نظر / 21 بازدید