شبنم شمع

ز هجرت روز من گشته شب تار 
تو خندونی و من در غم گرفتار
تموم ملک کرمان را بگردی
نبینی مثل من یار وفادار

"شبنم شمع"

/ 0 نظر / 6 بازدید