پاییز

دلم با سرد پاییزی عجب خویی گرفته است 
به زرد خش خش خاطر نگر! بویی گرفته است 

مرا از مهر کنده بر در آبان فکندند
در آذر مه نگاهم راه کم سویی گرفته است ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
پاییزفصل زیبا

آدمــی... همانند رود است........ هر چه عمیـــق تر باشد... آرام تـــــــر... و... متواضع تــــر است.......[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]